สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

 

 

หนังสือเชิญประชุม


ลำดับที่
กิจกรรม สถานที่
วันที่
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

1.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสาธารณสุขแบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom
22 ก.ค. 2564-

2.

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
15 มิ.ย. 2564-

3.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์) Zoom
22 มี.ค. 64-23 มี.ค. 64