สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมลำดับที่
หนังสือเชิญ
1
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
4
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
5
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
6
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
13
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
18
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
20
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22
ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
24
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
27
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
28
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
29
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
30
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
31
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
32
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
33
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
34
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
35
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย
36
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
38
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
39
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
40
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
43
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
44
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
45
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
46
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
47
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
48
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
49
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
50
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
51
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
52
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
53
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
54
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
55
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
56
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
57
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
58
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
59
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
60
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
61
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
62
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
63
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
64
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
65
หัวหน้างานกลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
66
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
67
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
68
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
69
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
70
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
71
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
72
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
73
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
74
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
75
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
76
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
77
หัวหน้างานห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
78
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79
ผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
80
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
81
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
82
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
83
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
84
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
85
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยสยาม
86
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
87
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
88
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
89
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
90
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยดุสิตธานี
91
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
92
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
93
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
94
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น
95
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
96
ผู้อำนวยการหอสมุดแสงหิรัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
97
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
98
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
99
ผู้อำนวยการสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
100
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
101
ผู้อำนวยการห้องสมุด มหาวิทยาลัยชินวัตร
102
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
103
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
104
ผู้อำนวยการสำนักห้องสมุด วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
105
ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
106
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
107
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
108
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม
109
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
110
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
111
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
112
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
113
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
114
ผู้อำนวยการห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)
115
ผู้อำนวยการหอสมุดโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
116
ผู้อำนวยการห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
117
ผู้อำนวยการห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
118
ผู้อำนวยการห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
119
ผู้อำนวยการห้องสมุดกรมอนามัย
120
ผู้อำนวยการห้องสมุดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
121
ผู้อำนวยการห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
122
ผู้อำนวยการคลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
123
ผู้อำนวยการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
124
ผู้อำนวยการห้องสมุดศาลยุติธรรม
125
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
126
ผู้อำนวยการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
127
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
128
ผู้อำนวยการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์
129
ผู้อำนวยการห้องสมุด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
130
ผู้อำนวยการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
131
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
132
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
133
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
134
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
135
ผู้อำนวยการห้องสมุด กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
136
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
137
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
138
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
139
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
140
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
141
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
142
ผู้อำนวยการห้องสมุด กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
143
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
144
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
145
ผู้อำนวยการห้องสมุด การพยาบาลและการศึกษา
146
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
147
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
148
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
149
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
150
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
151
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
152
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
153
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
154
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
155
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
156
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
157
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
158
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
159
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
160
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
161
ผู้อำนวยการห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
162
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
163
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
164
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
165
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
166
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
167
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
168
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
169
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
170
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
171
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
172
ผู้อำนวยการห้องสมุด วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
173
ผู้อำนวยการห้องสมุด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี