สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสาธารณสุขแบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
เสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
2
ปฐวี ชาวเชียงขวาง
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
3
อรรถพร ณะรังษี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อนุมัติ
4
ภัทรกร มุขศรีนาค
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
5
กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
6
กชกร ธรรมนำศีล
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
7
พลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
8
วราภรณ์ สีหนาท
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
9
ผกาวลี พุ่มสุทัศน์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
10
กุลธิดา สีบัวบาน
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
11
พิริยาพร เมืองตุ้ม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อนุมัติ
12
อรวรรณ ยองเปง
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อนุมัติ
13
ปิสรานนฑ์ อิสระรัตน์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อนุมัติ
14
อานนท์ เทพกัณฑ์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อนุมัติ
15
ทองสุก คำตะพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุมัติ
16
ศุภวรรณ ค้ำชู
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อนุมัติ
17
สุวัลลี สัตยาอภิธาน
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
18
วุฒิไกร จำปาทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
19
ทศพร ศิริโชคทรัพย์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
20
พิมรินทร์ คีรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
21
อุษา ครุครรชิต
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
22
นิพัทธุ์ อินทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
23
เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อนุมัติ
24
ธีรยุทธ อุดมพร
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
25
ปริวรัต บุญรวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
26
ชุลีพร นนทสูติ
โรงพยาบาลลำปาง
อนุมัติ
27
ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
28
อดิเรก วิเศษอุด
โรงพยาบาลนครพนม
อนุมัติ
29
ณิภารัตน์ บุญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อนุมัติ
30
เกียรติภูมิ คงเมือง
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร
อนุมัติ
31
สัมพันธ์ คำวงค์
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
อนุมัติ
32
ธัษชนน พลงาม
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
33
สกล ชัยทัศน์
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
อนุมัติ
34
ปานวาด พรหมดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
35
ปฐมาภรณ์ โมลี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
36
พรทิพย์ อนันตกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
37
นิธินันท์ อุปปรากรณ์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อนุมัติ
38
พิมพิศา สหะวรกุลศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
39
ธนสิน จันทเดช
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อนุมัติ
40
บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อนุมัติ
41
ณรงค์ฤทธิ์ ใจรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
42
สุรสินธุ์ วัฒนจริยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
43
ศราวุฒ ทองขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
44
เสนีย์ แนวทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
45
จาตุรันต์ เหมือนสุดใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
46
ยศระวี วายทองคำ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อนุมัติ
47
วิรัช​ ฟักเหลือง​
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
48
วรพงศ์ แสงผัด
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อนุมัติ
49
พิ​สิษฐ์​ ผอูน​รัตน์​
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
50
เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
51
พรชัย จันทร์น้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
52
วารณี เสือเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
53
วิทยา ปานเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
54
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
55
ประภาส บุญเสมอกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
56
อภิชาติ รักพานิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
57
สุวรรณ โชติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อนุมัติ
58
สงกรานต์ ปัญญา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
อนุมัติ
59
กรันต์ สรหงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
60
ร.ต.อ.หญิง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อนุมัติ
61
ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
62
วิชุดา จันทรืข้างแรม
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
63
จตุพร พันธะเกษม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
อนุมัติ
64
พรรณี บัญชรหัตถกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อนุมัติ
65
จิตติมา ทองนาค
โรงพยาบาลเกาะสมุย
อนุมัติ
66
พงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
67
นิธิเวทย์ เจียมวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อนุมัติ
68
ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติ
69
พัชรวดี พูลสำราญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
70
ฆริกา คันธา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
71
มนัญญา วรรณไพสิฐกุล
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
อนุมัติ
72
นันทชัย ทองแป้น
มหาวิทยาลัยรังสิต
อนุมัติ
73
สันทนา กูลรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
74
กรวิทย์ ผุยมาตย์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี
อนุมัติ
75
ยศนนท์ สิกขาจารย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
76
กิตติศักดิ์ ตรีกิจกุล
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี
อนุมัติ
77
นันทวุฒิ วงศ์เมฆ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
78
สมเกียรติ เพ็ชรมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
79
อัจฉรา​พรรณ​ พุ่มผกา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
80
ซอลาฮ เด็งมาซา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
81
ศุภโชค มณีมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
82
ตรีชฎา ศิริรักษ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
อนุมัติ
83
สุมิตรา จิตตะระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
84
สมภาค ม่วงจินดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
85
ดวงมณี แสนมั่น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อนุมัติ
86
ชลันดา กองมะเริง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อนุมัติ
87
ภาสกรณ์ กลิ่นขวัญ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อนุมัติ
88
กรีฑา พลขันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
89
ชนินทร เฉลิมสุข
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อนุมัติ
90
ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
อนุมัติ
91
สำเนาว์ เสาวกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
อนุมัติ
92
สมคิด สุทธิธารธวัช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
93
กนกวรรณ รัตนคีรีพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อนุมัติ
94
สุทธิรักษ์ คีรีสถาพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อนุมัติ
95
ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อนุมัติ
96
วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
97
นัฐกานต์ เคหาวิตร
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
อนุมัติ
98
ฮาฟีซู บินดาแมง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อนุมัติ
99
สิริรัตน์ ฉัตรชะัยสุชา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
100
อินทิพร ปักเคเต
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
101
สุชัญญา แซ่เอี๊ยว
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
102
แสงเดือน จินดาไพศาล
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
103
กานตพร เจาะล้ำลึก
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
104
ปณิตา ปรีชากรกนกกุล
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
105
ณัชชา วรรณนิยม
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
106
สุวรรณี ปินตามูล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อนุมัติ
107
ทินกร ปิยะพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
108
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อนุมัติ
109
อรญา ภู่เจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
110
พงศกร จินตรักษ์กิติ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อนุมัติ
111
ศุกลรัตน์ ชาญวิรัตน์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
112
สุภาวดี เนติเมธี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
113
พันธมนัส กันทวัน
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
114
ชัชยาวรรณ อธิภัทรธนวัตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
115
เพ็ญศรี สำแดงฤทธิ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
116
สมโภช พงศ์พิบูลเกียรติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อนุมัติ
117
ประจวบ มีแลบ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี
อนุมัติ
118
ธรณิศ หาญใจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
119
สุริยะ เมืองสุวรรณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
120
อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
อนุมัติ
121
ภูริทัต ภู่บุญ
โรงพยาบาลอ่างทอง
อนุมัติ
122
ธีรวัฒน์ กิจงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
123
มณีพรรณ โชติวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
124
ศุภักษร แก้วกิ่ง
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
อนุมัติ
125
กัลยาวีร์ อนนท์จารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติ
126
ธวัชชัย เอกสันติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติ
127
วิรงค์รอง เจียรกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
128
วรัญญา อิ่มประสิทธิชัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
129
อรอนงค์ สมทรัพย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อนุมัติ
130
สาโรจน์ เพชรมณี
วิทยาลัยนครราชสีมา
อนุมัติ
131
สุเมธ วจนรจนา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
132
ปานรดา เขียวสังข์
โรงพยาบาลยโสธร
อนุมัติ
133
เมธาวี จิตหนักแน่น
โรงพยาบาลยโสธร
อนุมัติ
134
สมพร ดวงเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุมัติ
135
เกริก สุวรรณกาฬ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อนุมัติ
136
วรรณภา ปาณาราช
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
137
ภาวินี ศรีใส
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
138
อาภาภรณ์ เมนะคงคา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อนุมัติ
139
กีร์รัตน์ สงวนไทร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อนุมัติ
140
สุเมธ ธุวดาราตระกูล
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อนุมัติ
141
สุภิญโญ วงศ์เพม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อนุมัติ
142
รุจกา สถิรางกูร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
อนุมัติ
143
ญาณิกา อินทปันตี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
144
ธวัชชัย งามสง่า
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
อนุมัติ
145
อรจิรา วรรธนะพงษ์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อนุมัติ
146
นพรัตน์ ประดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อนุมัติ
147
กรุณา ประมูลสินทรัพย์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
148
ปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อนุมัติ
149
วารินทร์ วัฒนานนท์เสถียร
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
150
เกศรา เสนงาม
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อนุมัติ
151
ปฐมพงศ์ อยู่จำนงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อนุมัติ
152
สมใจ ศรีเนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อนุมัติ
153
ธัญญ์นลิน ไกรนรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อนุมัติ
154
บุญเย็น หนูเล็ก
โรงพยาบาลตราด
อนุมัติ
155
ฉัตรชัย ยมศรีเคน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม
อนุมัติ
156
พงษ์ศักดิ์ จูตะวิริยะสกุล
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อนุมัติ
157
ปฏิภาณ ว่องศรี
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อนุมัติ
158
ธิดา ยศนวล
โรงพยาบาลลำปาง
อนุมัติ
159
พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
160
วชิราภรณ์ รุจิศรีสกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุมัติ
161
ปิยวรรณ คุสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
162
นคินทร พัฒนชัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อนุมัติ
163
เสกสรร ไชยจิตต์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อนุมัติ
164
ธนภัทร นาคิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
165
วรรณคล เชื้อมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อนุมัติ
166
บุศย์รินทร์ อารยะะนิตกุล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
อนุมัติ
167
สุทธิสา ยาอีด
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
168
นงลักษณ์ เครือเมือง
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
อนุมัติ
169
นิรมล เมืองโสม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุมัติ
170
วิไลลักษณ์ ดวงประภา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
อนุมัติ
171
นวรัตน์ รักชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุมัติ
172
บัญญัติ อนนท์จารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อนุมัติ
173
พฤหัส พงษ์มี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
174
มูฮามะ มะสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อนุมัติ
175
นภา วงษ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อนุมัติ
176
ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
177
จิตราพร ศรีบุญเพ็ง
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
178
ณัฐวุฒิ ยวดยิ่งยง
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
179
อักษิภา หงษ์อุเทน
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
180
กฤติกรณ์ ศรีโสภา
มหาวิทยาลัยราชธานี
อนุมัติ
181
ศิริลักษณ์ เสน่หา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อนุมัติ
182
กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
183
คงกช กาบจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อนุมัติ
184
ธิติมา ด้วงรอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อนุมัติ
185
ณัฎฐภัทร มาแดง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อนุมัติ
186
พัฒน์สุดา สงฤทธิ์
โรงพยาบาลเกาะสมุย
อนุมัติ
187
ภัทราวรรณ ทิพย์นุ้ย
โรงพยาบาลเกาะสมุย
อนุมัติ
188
นัธทวัฒน์ นวพงศ์สุขขจร
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
อนุมัติ
189
รัชนก หนูสีแก้ว
โรงพยาบาลเกาะสมุย
อนุมัติ
190
โชติพงษ์ จันทร์หุ่น
โรงพยาบาลเกาะสมุย
อนุมัติ
191
สิริกานต์ หนูแกล้ว
โรงพยาบาลเกาะสมุย
อนุมัติ
192
รัชชุดา ชัยสุทธานนท์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
193
บุปผา พิกุลแก้ว
สถาบันรัชต์ภาคย์
อนุมัติ
194
รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อนุมัติ
195
ธนภัทร เลิศมงคลอักษร
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติ
196
วรนนท์ ธิติมาพงศ์
โรงพยาบาลราชบุรี
อนุมัติ
197
อินทิรา สิงห์เงิน
โรงพยาบาลราชบุรี
อนุมัติ
198
กฤษา ปรึกษากร
โรงพยาบาลราชบุรี
อนุมัติ
199
มณีรัตน์ หม้ายพิมาย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
200
พงษ์นที ศิลาอาศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อนุมัติ
201
ชิดชนก โชคสุชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
อนุมัติ
202
นวพร กำลังเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อนุมัติ
203
วไลพร พราหมณ์ชู
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
204
ไชยบดิลย์ ยอดพรหม
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์
อนุมัติ