สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
อภิรดี อำนรรฆมณี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุมัติ
2
วิยะดา ศิริมาณนท์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุมัติ
3
ณปภัช จรูญไภษัชคุรุ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุมัติ
4
ชิดชนก สิริวันต์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุมัติ
5
สมเกียรติ กิติวินิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุมัติ
6
เพ็ญสภาค กาเยาว์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุมัติ
7
สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุมัติ
8
จอมขวัญ ผลภาษี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุมัติ
9
มณฑิรา นิวาศะบุตร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุมัติ
10
ศันสนีย์ อดทน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุมัติ
11
ปนัดดา บุญสิงห์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุมัติ
12
จุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อนุมัติ
13
สุพิศ บายคายคม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อนุมัติ
14
เยาวภานี รอดเพ็ชร
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อนุมัติ
15
ทศพร ศิริโชคทรัพย์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
16
มัฑนา สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกริก
อนุมัติ
17
พัชรินทร์ ยั่งยืน
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อนุมัติ
18
สุธน สุภาวงค์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
19
รจนีย์ นารินนท์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อนุมัติ
20
ฉลอง กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยเกริก
อนุมัติ
21
ธนิกา ย่องไธสง
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อนุมัติ
22
สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อนุมัติ
23
บุญญาพร มารุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุมัติ
24
ขนิษฐา ภมรพิพิธ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
25
ณัชชา เดชาเต็งประทีป
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
26
กฤตยา สุนพงษ์ศรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อนุมัติ
27
กานต์เทวี ด้วงพูล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อนุมัติ
28
อุษา ขาวมานิตย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อนุมัติ
29
กิตติธัช วงศ์ธรรมา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
30
ดวงใจ วงษ์เศษ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
อนุมัติ
31
วณิชากร แก้วกัน
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อนุมัติ
32
ธนภา ไทยเจริญ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อนุมัติ
33
อำไพรวรรณ ขุนภักดิ์นา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อนุมัติ
34
สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
35
สุดา ทองชิว
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
36
kasorn wittayakaset
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
อนุมัติ
37
ปรัชญาวรรณ จันทะขาน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
อนุมัติ
38
จิราพร บานลา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติ
39
ศิริรัตน์ บุญเตาชู
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุมัติ
40
สุพัตรา อ่อนจันทร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อนุมัติ
41
สมบูรณ์ พิบูลย์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อนุมัติ
42
สมเกียรติ คำสุข
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อนุมัติ
43
จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
44
เพิ่มทรัพย์ ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อนุมัติ
45
วนิดา เกษรนวล
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อนุมัติ
46
รัศมี ประทา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
47
ภัทรจิตรา เพียรชนะ
วิทยาลัยสันตพล
อนุมัติ
48
ศินีนาถ ขันดอกไม้
วิทยาลัยสันตพล
อนุมัติ
49
วสันต์​ อุทัยเลี้ยง
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
50
พรพรรณ์ เอี่ยมกล่ำ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อนุมัติ
51
กัลยารัตน์ หัสโรค์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
อนุมัติ
52
ธารา เจริญรัตน์
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
อนุมัติ
53
จันทร์เพ็ญ เจ้ากลดี
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
อนุมัติ
54
พรรณี จิวพุทธิธรรม
มหาวิทยาลัยสยาม
อนุมัติ
55
กุลยา สุขพงษ์ไทย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
อนุมัติ
56
ปาริชาด สามเพชรเจริญ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุมัติ
57
จีรภา มานพศิลป์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
58
จิตชญา กรสันเทียะ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
59
อุษา ไขขุนทด
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อนุมัติ
60
ธนวรรณ น้อยศรีอยู่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อนุมัติ
61
สุจิตรา แร่มี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อนุมัติ
62
พงศ์นรินทร์ คงสม
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อนุมัติ
63
เกศรินทร์ น้อยคำแก้ว
วิทยาลัยนครราชสีมา
อนุมัติ
64
วรรณรัศมิ์ จันทคัต
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
อนุมัติ
65
จุฑาธุช รุทระกาญจน์
วิทยาลัยดุสิตธานี
อนุมัติ
66
ประกายรัตน์ ใจเที่ยง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุมัติ
67
สุพรรณี ศรีธัมมา
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
อนุมัติ
68
ดารารัตน์ แซ่เตียว
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
69
นารีรัตน์ กิติอาษา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
70
สุภาวดี ลักษณะโกศัลย์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
71
อัฐฐาพร นาบุญ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อนุมัติ
72
อาอีเสาะ ซิการาเสาะ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
73
แซนะ หะนะเต๊ะ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อนุมัติ
74
สมชาติ อดุลวัชรเมธ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อนุมัติ
75
วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
76
ปาณิสรา ณ ราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อนุมัติ
77
ณัฐวุฒิ วะโตเจียม
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
อนุมัติ
78
นิพรรณ ทัฬหะกุลธร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อนุมัติ
79
กฤษฎา ไพยราช
วิทยาลัยเชียงราย
อนุมัติ
80
ดนตร์ สิทธิธัญญ์
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
81
พุทธมนต์ พรนิมิตร
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
82
วิไลรัตน์ เชตะวัน
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
83
ณภัทร ฉิมพาลี
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
84
เหมวดี กาสุริยะ
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
85
กัญฐณา มหาวงต์
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ
86
สุนทณี ธรรมพร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อนุมัติ
87
บุษกร ลิ่มภักดีประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อนุมัติ
88
รุ่งลาวัลย์ ทัพมีบุญ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อนุมัติ
89
จิรญา มีมานะ
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
อนุมัติ
90
พิชัย วิมลไชยพร
มหาวิทยาลัยพายัพ
อนุมัติ