สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
สถานะ
1
กัญญาณัฐ อยู่สุข
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
2
สุกันยา ตวนกู
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รออนุมัติ
3
นางสาวชุลีรัตน์ กองทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
4
ศศิธร แสงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รออนุมัติ
5
นนท์ชวรรณพร ศรีสังสิทธิกุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
6
กัญญา สิงหบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รออนุมัติ
7
เจียมจิต บวชไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รออนุมัติ
8
ขวัญจิต หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
9
สุรารักษ์ ศรีรังษ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รออนุมัติ
10
เฉลิมพล มีชัย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
รออนุมัติ
11
เนตรพรมมินทร์ พุทธา
มหาวิทยาลัยนครพนม
รออนุมัติ
12
ประกรณ์ อินทพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
13
กมลทิพย์ หลงหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รออนุมัติ
14
โสภา ศรีทอง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
รออนุมัติ
15
สุภรัตน์ กรุดฉ่ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รออนุมัติ
16
ประนอม เกษจรัล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
รออนุมัติ
17
กฤษณา วัชญากาญจน์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
รออนุมัติ
18
วิไลลักษณ์ ดวงบุปผา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
19
จิราพร บานลา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รออนุมัติ
20
รจนีย์ นารินนท์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รออนุมัติ
21
ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รออนุมัติ
22
สุพิน อุดมผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
23
อนุชิต สินทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
24
รัตดา พุทธะศรีเมือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รออนุมัติ
25
กัลย์ธีรา ทาเขียว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รออนุมัติ
26
มณฑิรา นิวาศะบุตร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
27
ปริญญา หงษ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
รออนุมัติ
28
บัวระภา กลยนีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รออนุมัติ
29
สุพิศ บายคายคม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รออนุมัติ
30
ยุวดี เพชระ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รออนุมัติ
31
โสภา ไทยลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รออนุมัติ
32
อุบลพรรณ พันธ์ดารา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
33
นุษา สุขบุญพันธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รออนุมัติ
34
กัณชพร จุลอักษร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
รออนุมัติ
35
วนิดา ขันธเนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รออนุมัติ
36
ปภาดา น้อยคำยาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รออนุมัติ
37
สุธน สุภาวงค์
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
38
ปิยะมาศ ลุผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รออนุมัติ
39
สุมาลี พรเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รออนุมัติ
40
ทศพร ศิริโชคทรัพย์
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
41
รุ่งทิวา อึ่งวะระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รออนุมัติ
42
ณัชชา เดชาเต็งประทีป
มหาวิทยาลัยสยาม
รออนุมัติ
43
วิภาพร เลี้ยงถนอม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รออนุมัติ
44
ไพจิตร เกิดอยู่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รออนุมัติ
45
เดชาธร จะริรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
46
พัชรินทร์ จาริยะ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รออนุมัติ
47
วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รออนุมัติ
48
ขนิษฐา ภมรพิพิธ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รออนุมัติ
49
อภิญญา เค้ากล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
50
รินลดา หาญมานพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
51
จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รออนุมัติ
52
พรรณิภา อู่ผลเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รออนุมัติ
53
หทัยรัตน์ เสวกพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
54
วรนุช โพธิ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รออนุมัติ
55
จามจุรี จิโนสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
56
ดวงใจ วงษ์เศษ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
รออนุมัติ
57
อรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รออนุมัติ
58
อภิฤดี จันทะเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
59
สมชาย เพ็ญสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รออนุมัติ
60
ยุธิดา เข็มปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รออนุมัติ
61
วรรณกิต ทับขันต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
62
ลัดดาวัลย์ เฮียงประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รออนุมัติ
63
ณภัทร ฉิมพาลี
มหาวิทยาลัยพายัพ
รออนุมัติ
64
วิทวัส นันธิ
มหาวิทยาลัยพายัพ
รออนุมัติ
65
พัฑรา พนมมิตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รออนุมัติ
66
วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
67
เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รออนุมัติ
68
เสาวรส สัทธาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รออนุมัติ
69
นภัสกร โชติธนานันท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รออนุมัติ
70
ประภัย สุขอิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รออนุมัติ
71
ดารารัตน์ แซ่เตียว
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รออนุมัติ
72
สุภาวดี ลักษณะโกศัลย์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รออนุมัติ
73
อรทัย จริงจิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รออนุมัติ
74
วีระชัย อินทรอนันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รออนุมัติ
75
วราภรณ์ จันทไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
76
จิรัชยา วิชิตมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
77
พัชรินทร์ เดชพละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
78
ปิยพันธุ์ ท้าวบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
79
รุจิรดา ชุ่มแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รออนุมัติ
80
มัทนา รามศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
81
จำรัส ด้วงดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รออนุมัติ
82
ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รออนุมัติ
83
กัญญาณี แก้วพิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รออนุมัติ
84
สุภาพ กลิ่นเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
85
พรทิพย์ ชัยเชิดชูวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รออนุมัติ
86
ภัทรศยา สนองผัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
87
ชลลดา หงษ์งาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รออนุมัติ
88
อุฬาริน เฉยศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
89
อ่อนศรี แสนโคก
มหาวิทยาลัยบูรพา
รออนุมัติ
90
สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รออนุมัติ
91
อดินันท์ เจะตีแม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รออนุมัติ
92
จตุพล นิวันติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รออนุมัติ
93
รัตติยา กุศลส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รออนุมัติ
94
จิราภรณ์ จันทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รออนุมัติ
95
ภาคิน ตัณฑ์ณรงค์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รออนุมัติ
96
จิรณัฏฐ เดชศิรินันท์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รออนุมัติ
97
ดวงใจ ทวยพวก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
98
สุรศักดิ์ บุตรศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
99
สุรีรัตยา บุญแสนแผน
มหาวิทยาลัยรังสิต
รออนุมัติ
100
บุญฤทธิ์ คงลำพูน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รออนุมัติ
101
สุชีรา ปัญญาใส
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รออนุมัติ
102
ยุวลักษณ์ บูรณ์เจริญ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
รออนุมัติ
103
มธุรส เทียนเล็ก
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รออนุมัติ
104
เบญจลักษณ์ พิมศรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
รออนุมัติ
105
สุจิตรา สัตบุศย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รออนุมัติ
106
ภัทรวดี สมภักดี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
รออนุมัติ
107
พัชรี จุลหงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รออนุมัติ
108
อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รออนุมัติ
109
ศรีจันทร์ ทองโรจน์
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
อนุมัติ
110
วันวิสา จิตต์ธุรารักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รออนุมัติ
111
ณฤชล บิลอิสมาแอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รออนุมัติ
112
พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
รออนุมัติ
113
กานต์เทวี ด้วงพูล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รออนุมัติ
114
ชุติมา อ่ำโต
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รออนุมัติ
115
วิทวาพร ชนะแก้วสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
รออนุมัติ
116
สืบยศ สินบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รออนุมัติ
117
รักชนก ขำประถม
มหาวิทยาลัยมหิดล
รออนุมัติ
118
กาญจนา กริ่งรัมย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
119
อรอุมา รัตนบรรณกิจ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รออนุมัติ
120
สมใจ โพธิ์หนอง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รออนุมัติ
121
สายทิพย์ โสดสงค์
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รออนุมัติ
122
นพรัตน์ พนอพัฒนาชัย
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รออนุมัติ
123
วัทธะนา ศรีรัตนภิญโญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รออนุมัติ
124
อุดมลักษณ์ กาญจนรังสิชัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
รออนุมัติ
125
อลิศรา ลับไพรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
รออนุมัติ
126
ชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รออนุมัติ
127
นารีนาท แก้วรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รออนุมัติ
128
ศรีนคร ปัญญาคล่อง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รออนุมัติ
129
พิชชุดา วิรัชพินทุ
การพยาบาลและการศึกษา
รออนุมัติ
130
ศิริพร ศรีสมัย
การพยาบาลและการศึกษา
รออนุมัติ
131
หทัยรัตน์ อร่ามศิริรุจิเวทย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รออนุมัติ
132
วันทนา ทรงแสง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รออนุมัติ
133
เยาวภานี รอดเพ็ชร
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
รออนุมัติ
134
ณิชาพร เกตุศีระ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
รออนุมัติ
135
วรุฒ บุญประยงค์
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
รออนุมัติ
136
อนิศา แก้วประดิษฐ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รออนุมัติ
137
พชร แก้วเสมา
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
รออนุมัติ
138
นงลักษ์ วิเศษเนตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
รออนุมัติ
139
อัญชลี ยาวิชัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รออนุมัติ
140
นันธิดา ปรีชาวุฒิ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
รออนุมัติ
141
กรินทร์ สีดาเหลือง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
รออนุมัติ
142
วารุณ๊ เพียรพจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รออนุมัติ
143
วิศิษฏ์ ปวงศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รออนุมัติ
144
วิภา สุขสำราญ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
รออนุมัติ
145
วิภา ขันทองดี
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
รออนุมัติ
146
ปภาดา ธรรมจันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รออนุมัติ
147
กงใจ ไชยทองดี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
รออนุมัติ
148
สุพิศ ทองซัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รออนุมัติ
149
วิกันยา เอกฉันท์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รออนุมัติ
150
อำพร แก้วสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รออนุมัติ
151
กอบแก้ว บุญกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รออนุมัติ
152
ต่อสกุล ผดุงญาติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รออนุมัติ
153
ชลัช แย้มชื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
154
ลันดา สิทธิจักร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
รออนุมัติ
155
อนุสรณ์ อ่อนช้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รออนุมัติ
156
สุริยาพร คงจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รออนุมัติ
157
จำลอง สมสวย
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
158
วชิรานนท์ วงศ์พรมมา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
159
อำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
160
สุภาพร คหะวงค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
รออนุมัติ
161
สุจิตรา สำราญใจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
162
จุฑามาศ​ ถึงนาค
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รออนุมัติ
163
อภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รออนุมัติ
164
ณภาภัช วงศ์เศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รออนุมัติ
165
ไขแสง พุฒชูชื่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รออนุมัติ
166
รัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
167
อภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
168
อลิสา มะโอลี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
169
สราลี สงค์จำเริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รออนุมัติ
170
กฤตยา เพชรนอก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
รออนุมัติ
171
ปรีชา วรรณเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รออนุมัติ
172
ลัดดาวัลย์ ผาจันทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
รออนุมัติ
173
วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
174
ธนัญญา วงศ์สมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รออนุมัติ
175
รัตนะ อินจ๋อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รออนุมัติ
176
กฤษณา อยู่พวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รออนุมัติ
177
อาวุธ โสเพ็ง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
178
พีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รออนุมัติ
179
ปาริชาติ สมแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รออนุมัติ
180
รุ่งรวี ลาภมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รออนุมัติ
181
ปิยภูมินทร์ มุทาไร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รออนุมัติ
182
สุทธวรรณ บุญราศรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
183
รอมือละห์ กะลูแป
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
รออนุมัติ
184
พัชรารัตน์ บุญสร้อย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รออนุมัติ
185
อีมาน สะแอ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
รออนุมัติ
186
ภัสสร เกตุบัวหลวงชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รออนุมัติ
187
รัชนี ตันพันเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รออนุมัติ
188
นาตยา ศิริทับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รออนุมัติ
189
สุณิสา สำเร็จดี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
รออนุมัติ
190
ณฐวรรญษ์ ใช่ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
191
กาญจนา นรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รออนุมัติ
192
จิดาภา จันทะบุรี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รออนุมัติ
193
อรทัย รัตนโชติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
รออนุมัติ